آی پی آدرس (IP Address)

آی پی آدرس ها
آی پی آدرس ها

آی پی آدرس ها

کامپیوترها و ديگر دستگاههای موجود در شبکه داراي یک آدرس فزيکي  بنام مک آدرس (mac address) میباشد. مک آدرس  روی NIC(کارت شبکه) قرار میگیرد. در حالت عادی مک آدرس کامپيوتر تغیير نمي کند و تنها در صورت تغير دادن NIC ميتواند تغيیر بکند(در حالت های غیرعادی میتواند تغییر بکند). اين آدرس در لايه دوم شبکه (Data Link Layer)  جهت شناخت رابطهای شبکه(NIC) استفاده ميشود. مک آدرس ها بدون ساختار (Structure)  بوده و نمي تواند جهت شناخت مجموعه ای از وسائل داخل يک  شبکه استفاده گردند. يا به عبارت ديگر توسط مک آدرسها  نمي توانيم شبکه را شناسائي نمائيم. به همين دلیل آی پی آدرس ها (IP Address) که وجود فزيکي نداشته، بلکه به شکل منطقي ميباشد، استفاده ميگردد.  اين آدرس ها داراي  ساختار منطقي بوده وميتوانيم آنرا تغير دهيم. توسط اين آدرسها ميتوانيم  شبکه ها را شناسائي کنيم. آدرسهاي  IP  را بنام  آدرس منطقي  (Logical Address)  و بنام آدرس شبکه  هم ياد مي کنیم.

آی پی آدرس ها  داراي چند ورژن بوده که ورژن چهارم  (IP v4) آن هنوز بيشتر مورد استفاده است. اين ورژن از آی پی آدرس ها در سال  1981   معرفي گرديد. ورژنی که جديدا معرفي گرديده و بنام ورژن ششم  (IP v6)  ياد ميشود در آينده استفاده خواهد شد.  مادر اينجا صرف ورژن چهارم آی پی آدرس ها  را مورد بحث قرار ميدهيم.

آی پی آدرس هاي ورژن 4 (IPv4)  داراي  طول 32  بیت بوده وهر آدرس به چهار بخش جدا گرديده است. هر بخش داراي هشت بیت بوده و بنام  Octet  ياد ميشود(Octet  به معني هشت است).  هر Octet توسط نقطه از هم جدا ميگردد. هر Octet  ميتواند از صفر تا  255    اخذ نمايد.

مثالهاي ذيل چندتا آی پی آدرسه را نشان ميدهد:

12.5.0.45

145.0.55.10

192.168.0.50

آدرس هاي  IP  به پنج کلاس ذيل تقسيم ميگردند:

·        آدرسهاي IP   کلاس  A

·        آدرسهاي IP   کلاس  B

·        آدرسهاي IP   کلاس  C

·        آدرسهاي IP   کلاس  D

·        آدرسهاي IP   کلاس  E

هر کلاس داراي صفات و استفاده جداگانه بوده و به همین دلیل شناختن هر کلاس مهم ميباشد.

نحوه ی شناخت کلاسها چطوری میباشد ؟ ——>  اين کلاس ها را از روي اولين  Octet  طرف چپ، به شکل زیر میتوانیم تشخیص دهیم:

آی پی آدرسهاي   کلاس  A  : اولين  Octet  آن از صفر تا  126

آی پی آدرسهاي  کلاس  B  : اولين  Octet  آن از 128 تا  191

آی پی آدرسهاي   کلاس  C  : اولين  Octet  آن از 192 تا  223

آی پی آدرسهاي   کلاس  D  : اولين  Octet  آن از224 تا  239

آی پی آدرسهاي   کلاس  E  : اولين  Octet  آن از239 تا  255

ما در  شبکه عموما از سه کلاس اول  (کلاس A، B  و C) استفاده ميکنيم.  کلاس  D  براي   Multicast   و کلاس  E  رزرو ميباشد.

در اينجا ميخواهيم آدرسهاي کلاس A، B  و C  را بهتر بشناسيم.

آدرس هاي کلاس  A:

از اين آدرسها اولين  Octet  طرف چپ آن براي  Network  و مابقي سه  Octet  آن براي  Host  ميباشد. اين آدرسها براي  شبکه های بزرگ استفاده ميشود.

HostHostHostNetworkClass A
4321Octet

اولين  Octet  آن از  يک تا  126    ميباشد.

توجه : آدرس صفر رزرو بوده و آدرس 127  براي  Loopback  استفاده ميشود.

آدرس هاي کلاس  B:

از اين آدرسها دو Octet  طرف چپ براي  Network  و دو Octet  طرف راست آن براي  Host  ميباشد. اين آدرسها براي  شبکه هاي متوسط استفاده ميشود.

HostHostNetworkNetworkClass B‌‌ ‌
4321Octet

اولين  Octet  آن از  128 تا  191    ميباشد.

آدرس هاي کلاس  C:

از اين آدرسها سه Octet  طرف چپ آن براي  Network  و يک Octet  آن براي  Host  ميباشد. اين آدرسها براي  شبکه هاي کوچک استفاده ميشود.

HostNetworkNetworkNetworkClass C
4321Octet

 اولين  Octet  آن از  192 تا  223   ميباشد.

Subnet Mask:

براي تشخيص بخش  Network  و بخش  Host  از  Subnet Mask  استفاده ميشود. هر کلاس داراي  Subnet Mask  از قبل تعين شده  (Default)  ميباشد.  Subnet Mask  از قبل تعين شده  (Default)  براي کلاس هاي  A، B  و  C  قرار ذيل ميباشد:

براي کلاس  A:   255.0.0.0

براي  کلاس  B:  255.255.0.0

براي کلاس  C:  255.255.255.0

آی پی آدرس ها

فناوران شبکه فرزان

ارسال نظر

*

code